Quy tắc ứng xử

Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tải quy tắc tại đây QTUX CÔNG CỘNG.pdf

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội

Tải quy tắc tại đây QTUX CC, NV.pdf

Bài viết liên quan