Kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2019-2020

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học;

Công văn số 5169/UBND-KGVX ngày 23/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn số 412/SGDĐT-QLT ngày 19/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch của Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trường Tiểu học Xuân La xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.

Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ : Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh .

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp. Tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

2. Yêu cầu

Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn Phường, xây dựng chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai rõ ràng: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản thu ngoài quy định trong quá trình tuyển sinh.

Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên.

 

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh

 Tổ chức điều tra số trẻ ở từng độ tuổi đi học trên địa bàn phường để có số liệu chính xác. Căn cứ vào thực trạng đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất tham mưu với UBND phường xây dựng dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh (TS).

Căn cứ hướng dẫn về công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 xây dựng dự thảo kế oạch công tác tuyển sinh năm học 2019-2020, báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn quy định.

Mức phấn đấu :

- Thực hiện phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe được vào lớp 1. Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1;

2.Quy định đối tượng tuyển sinh

Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013 ); trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

- Lưu ý:

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.

+ Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

3. Phân chia địa bàn tuyển sinh

Học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường Xuân La

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Số lớp: 10 lớp; số học sinh: 452 học sinh

5. Phương thức tuyển sinh

- Tuyển sinh theo hình thức: Xét tuyển trực tuyến

6. Hồ sơ xét tuyển gồm:

Đơn xin học (theo mẫu của trường);

Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu);

Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu).

7. Thời gian tuyển sinh

7.1. Cấp mã số học sinh: Hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh trực tuyến cho học sinh tuyển vào lớp 1 trước ngày 22/05/2019.

7.2. Thời gian tuyển sinh:

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

+ Tuyển sinh vào Lớp 1: Từ ngày 01/07/2019 đến hết ngày 03/07/2019.

* Lưu ý:

- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đến

đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông

báo đăng ký tuyển sinh thành công đến hết ngày 18/07/2019;

- Trong thời gian tuyển sinh trực tuyến đến ngày 18/07/2018, nhà trường bố trí thành viên trong Ban tuyển sinh đối chiếu hồ sơ tuyển sinh, hỗ trợ cha mẹ học sinh tuyển sinh trực tuyến qua điện thoại hoặc trực tiếp tại trường.

- Sau ngày 18/07/2019, nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu thì tiếp tục được tuyển đủ chỉ tiêu từ ngày 20/07/2019 đến ngày 22/07/2019.

8. Xây dựng ban chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra công tác tuyển sinh

- Thành lập ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo tuyển sinh của nhà trường gồm Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, Trưởng ban TTND.

+ Ủy viên: TTND, văn thư, kế toán, y tế, giáo viên Tin học.

9. Công tác chuẩn bị

- Phối hợp với UBND phường Xuân La điều tra số trẻ trong độ tuyển trên địa bàn, xây dựng dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh, đề nghị Phòng giáo dục phê duyệt chỉ tiêu.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh có xác nhận của UBND phường, làm tờ trình đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.

- Công bố công khai về phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trên loa phát thanh của phường và niêm yết tại bảng tin nhà trường trước ngày 10/6/2019.

- Tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn chu đáo về hồ sơ, phương thức tuyển sinh cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Trong suốt thời gian tuyển sinh hội đồng tuyển sinh phải có trách nhiệm hướng dẫn và giải đáp cho học sinh và cha mẹ học sinh nếu có. Đặc biệt  giúp đỡ và giải đáp thắc mắc của PHHS về việc đăng kí tuyển sinh trực tuyến.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

- Ban chỉ đạo tuyển sinh:

+ Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh.

+ Lập kế hoạch tuyển sinh.

+ Xây dựng các văn bản chỉ đạo tuyển sinh.

- Hội đồng tuyển sinh:

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của học sinh.

+ Hướng dẫn CMHS về hồ sơ tuyển sinh

+ Lập biên bản xét tuyển.

+ Lập danh sách học sinh được xét tuyển theo hướng dẫn.

+ Báo cáo kết quả tuyển sinh với phòng GD – ĐT

2. Lịch thực hiện

Thời gian

Người thực hiện

Nội dung công việc

10/04/2019

Ban chỉ đạo

Gửi đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh về PGD

11/05/2019

Ban chỉ đạo

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh

10/6/2019

Ban chỉ đạo

Thông báo, niêm yết thông tin tuyển sinh tại cổng trường và loa phát thanh Phường Xuân La

26/5/2019

Ban chỉ đạo

Nộp đơn đăng kí nguyện vọng dự tuyển vào lớp 6 chương trình thí điểm song bằng cho PGD&ĐT

Từ 15/6/2019 - 17/6/2019

Ban chỉ đạo

Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến

1/7 đến 3/7/2019

HĐ tuyển sinh

Tuyển sinh  trực tuyến

PHHS đăng kí tuyển sinh trực tuyến qua Website: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn

13/7 đến 18/7/2019

HĐ Tuyển sinh

Hỗ trợ PHHS đối khớp hồ sơ

19/7/2019

Ban chỉ đạo

Báo cáo sơ bộ công tác tuyển sinh đợt 1

20/7đến 22/7/2019

HĐ tuyển sinh

Tuyển sinh đợt 2 ( nếu còn chỉ tiêu)

22/7/2019

Ban chỉ đạo

Gửi báo cáo kết quả công tác tuyển sinh

23/7/2019

Ban chỉ đạo

Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;    

- UBND phường;

- Lưu:VT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

  Nguyễn Thị Phương Nga

PHÊ DUYỆT CỦA UBND PHƯỜNG XUÂN LA