Thông báo việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Tải thông báo tại đây 843-TB-SGD.pdf